پیگیری خدمات انجام شده

 شرکت آروین کیفیت پردیس، با داشتن آرشیوی قدرتمند از خدمات انجام شده در این مرکز، امکان پیگیری این خدمات توسط مشتری را فراهم آورده است. شما می­توانید با وارد نمودن کد آروین درج شده بر روی کپسول و یا پلاک نصب شده بر روی کپسول، به شناسنامه کپسول خود شامل نوع و حجم کپسول، تاریخ انجام خدمات، تاریخ سررسید شارژ/تست آتی و سایر موارد دست پیدا کنید.